054-7551584 birmansofia@gmail.com

מדיניות שימוש ותנאי פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

מידע כללי

ברוכה הבאה לאתר האינטרנט www.birmansofia.com (להלן: "האתר").
אתר זה מנוהל ומופעל על ידי סופיה בירמן – סטודיו בוטיק לעיצוב שמלות כלה ושמלות ערב בהתאמה אישית ו/או "סופיה בירמן".
"את" בתנאי שימוש אלו הכוונה היא לכל אדם ו/או גוף ו/או יישות הנכנסת ו/או משתמשת באתר ("את" ו/או "המשתמשת").
אנא קראי בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן.

כניסתך לאתר והשימוש בו מבטאים את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות.
אם אינך מסכימה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, כולם או מקצתם, עליך לחדול מלהשתמש באתר או בכל רכיב הימנו.

סופיה בירמן רשאית, ללא צורך במתן הודעה, לשנות, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר ושינויים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר. כניסה לאתר ו/או השימוש בו מבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות על כל השינויים שנעשו בהם.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מנוסחים בלשון נקבה, מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים כאחת.

תנאי שימוש

 1. קניין רוחני
  המונח "תוכן" ו/או "תכנים" בתנאי שימוש אלו כוללים כל טקסט, קול, תמונה הקיים באתר וכן כל שילוב שלהם, עיצובם, עריכתם, ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) סקירות, כתבות, קבצים, תמונות, עיצובים, דמויות, סרטונים תוכניות, מוזיקה, גרפים, טקסטים וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשת באתר בכל אמצעי שהוא לרבות תיכנות האתר (קוד מקור, קוד יעד, קוד בר ביצוע וכל קוד אחר בכל פורמט שהוא).אתר סופיה בירמן וכן תוכן האתר הינם קניינה של סופיה בירמן ו/או צדדים שלישיים שהעניקו לסופיה בירמן את הרשות להשתמש בהם.
  כל זכויות הקניין וזכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים, סימני מסחר, פטנטים, בין אם רשומים ובין אם לאו, שייכים לסופיה בירמן ו/או לצדדים שלישיים כאמור.
  למשתמשת אין ולא תהיה כל זכות באתר/או בתוכן המוצג באתר.
  הנך רשאית להשתמש באתר ו/או בתכנים המצויים בו בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של סופיה בירמן ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שינתנו):
  א. הנך רשאית להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות פרטיות ואישיות בלבד.
  אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר ו/או בתכנים לרבות בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה כאמור לצורך שימוש אישי ופרטי.
  בכלל זה אין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות אחרים, כל חלק מהאתר ובכלל זה מהתכנים בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת.
  ב. אין לעשות שימוש במסגרת (Frame) או בכל טכניקת מסגור אחרת כדי לסגור חלק כלשהו של האתר לרבות שיקוף (Mirror) או שכפול האתר או כל חלק הימנו.
  ג. אין לבצע תהליך הנדסה הפוכה (ReverseEngineering) ו/או הידור חוזר (Decompilation) ו/או תרגום ו/או פרוק (Disassemble ) ו/או שינוי באתר ובכל חלק ממנו בכל אמצעי שהוא.
  ד. אין לקשר לדפי ו/או תכני האתר ("קישור עמוק"), למעט לדף הבית של האתר.
  כמו כן, אין לערוך קישור לאתר (לרבות קישור לדף בית) מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או הפליה, מנוגדים לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק וכן אין לערוך קישור לאתרים המתחרים, במישרין או בעקיפין עם פעילותה של סופיה בירמן.
  ה. אין להשתמש ברובוטים כלשהם (Robots), עכביש (Spiders), התקן אוטומטי אחר או תהליכים ידניים בכדי לבצע גישה לאתר ו/או לתוכן או בכדי להוריד כל אינפורמציה המוצגת בו.
  ו. אין להעלות או לשדר לאתר או להשתמש בהתקן כלשהו,תוכנה, התקני מחשוב או כל אמצעי אחר, כדוגמת וירוסים, סוסים טרויאנים וכיוב' המזיקים או העלולים להזיק לאתר ו/או לעת הדעת לרבות אך לא רק להתערב או לנסות להתערב בפעילות הנורמאלית של האתר או לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להעמיס באופן בלתי סביר על האתר או שיש בה משום הפרה של זכויות של צדדים שלישיים; או יש בה כדי להסוות את מקור המידע המועבר דרך האתר.
 2. סימני מסחר
  תנאי שימוש אלו אינם מעניקים לך רשות כלשהי להשתמש בשמה של סופיה בירמן ובסימני המסחר האחרים (בין אם רשומים ובין אם אינם רשומים) בהם היא עושה שימוש, לרבות בלוגו, בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא ללא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של סופיה בירמן.
 3. העדר אחריות
  השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד.
  האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים.
  הינך מודעת לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סופיה בירמן ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותך ודרישותך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדוייקים.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סופיה בירמן ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואינה אחראית להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן סופיה בירמן אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.
 4. הגבלת חבות
  בשום מקרהאלא אם נדרש הדבר על ידי חוק שאינו ניתן להתניה, או שהוסכם כך בכתב, סופיה בירמן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפי המשתמשת ו/או מי מטעמה לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או מהסתמכות עליו ועל התכנים המצויים בו לרבות נזקים ותקלות (בחומרה ובתוכנה).
  סופיה בירמן לא תשא באחריות כלשהי בגין אובדן או נזקים, לרבות אך לא רק נזקים כלכליים, אובדן הכנסות, רווחים ו/או נזקים מיוחדים,עקיפים, תוצאתיים, אגביים ו/או לדמי נזק עונשים בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת.
 5. הפסקת גישה לאתר
  סופיה בירמן שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התראה מראש, להפסיק, להשהות או להגביל את גישתך לכל או לחלק מהאתר.
 6. שינויים באתר
  סופיה בירמן רשאית, מעת לעת, לסגור, להשהות ולבצע שינויים באתר לרבות בתכנים המוצגים בו, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני, ללא מתן הודעה מראש. הינך מסכימה לכך כי אין ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סופיה בירמן בהקשר זה.
 7. שיפוי
  הנך מתחייבת לשפות את סופיה בירמן, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש.
 8. סמכות שיפוט
  על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. הסמכות המקומית תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו.
 9. מידע לצורך התקשרות
  בכל שאלה או הערה הנוגעות למדיניות זו או לאתר, את מוזמנת ליצור עימנו קשר בדואל ב: BirmanSofia@gmail.com, או דרך דואר רגיל בכתובת: המרגנית 26, חולון 5845930.

מדיניות הפרטיות

סופיה בירמן מכבדת את פרטיות המשתמש באתר.
מדיניות פרטיות זו מסבירה למשתמשת, בין היתר, איזה מידע נאסף אודותיה, כיצד נאסף המידע ואיזה שימוש נעשה במידע זה.
מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
המידע אותו אנו אוספים:
מידע אישי הנוגע למשתמש – בחלקים מהאתר סופיה בירמן תבקש ממך לספק פרטים אישיים כדוגמת שמך הפרטי, שם משפחה, כתובת דוא"ל שלך, מספר הטלפון, ופרטים אישיים מזהים אחרים
מידע שאינו אישי הנוגע למשתמש – כדוגמת כתובת אינטרנט Address) IP), סוג דפדפן, דפים שנצפו, שירותים שעניינו אותך, פרק זמן השהייה בדפים מסוימים, תאריך וזמן הביקורים ועוד.
השימוש במידע שנאסף יעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו.

שימוש בעוגיות (Cookies) וטכנולוגיות אחרות
סופיה בירמן נעזרת בטכנולוגיות כגון עוגיות"- (cookies) לצורך איסוף מידע אודות המשתמש.
עוגיות הינן קובץ טקסט, הנשלח אל המחשב שלך ומעניק לדפדפן שלך זיהוי ייחודי.
סופיה בירמן עושה שימוש בקבצי עוגיות וטכנולוגיות אחרות על מנת לשפר את איכות השירות שלה, לשם שמירת העדפות משתמשת, שיפור תוצאות החיפוש ומעקב אחר מגמות שימוש ובכלל זה האופן בו המשתמשת מבצעת חיפוש.

בנוסף, סופיה בירמן עשוייה להתיר לצדדים שלישיים להציב עוגיות על גבי המחשב שלך.
העוגיות של הצדדים השלישיים דומות לעוגיות של סופיה בירמן, אולם הן מגיעות משרתים הנשלטים ומפוקחים על ידי אותם צדדים-שלישיים, (כגון ספקי הפרסום שלנו), אשר משתמשים בעוגיות על מנת לאסוף מידע לגבי השימוש שאת עושה באתר.

באפשרותך לבחור שלא לקבל עוגיות, בין אם הגיעו מסופיה בירמן ובין אם מצדדים שלישיים.
לשם כך אנא העזרי בקובץ ה"עזרה" בדפדפן הרשת שלך, יחד עם זאת, תכונות ושירותים מסוימים של האתר עלולים שלא לפעול כהלכה אם הדפדפן מוגדר לחסום קבצי עוגיות.

כיצד אנו עושים שימוש במידע

סופיה בירמן ומי מטעמה משתמשים במידע הנאסף על מנת:
1) לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות

2) מטרות סטטיסטטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות.

3) איתור וטיפול בתקלות באתר.

4) בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב קהל היעד.

5) מעקב אחר כניסות המשתמשים המגיעים לאתר באמצעות דוא"ל שיווקי המכיל קישורים לאתר זה.

6) כדי ליצור עימך קשר בין אם על ידי סופיה בירמן ובין על יד מי מטעמה.

7) מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

סופיה בירמן לא תעשה שימוש במידע אישי הנוגע למשתמשת שלא למטרות המנויות במדיניות זו, ללא קבלת הסכמת המשתמשת, למעט במקרים הבאים:

1) אם תפרי את תנאי השימוש של האתר.

2) אם סופיה בירמן תקבל צו שיפוטי המחייב גילוי של מידע אישי הנוגע למשתמשת.

3) בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך ובין סופיה בירמן.

4) אם בכל מקרה בו סופיה בירמן תידרש לעשות כן על פי דין, לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות בין אם קשורות לסופיה בירמן ובין אם לאו.

5) במקרה בו הבעלות בסטודיו סופיה בירמן ו/או באתר תועבר לגורם אחר.

6) לשם הגנה על הזכויות, הנכסים, או ביטחונה האישי של סופיה בירמן ו/או חברות הקשורות לה ו/או המשתמשים האחרים באתר.

אבטחת המידע
סופיה בירמן הטמיעה אמצעים טכניים וארגוניים לאבטחת מידע.
בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לשרתי האתר, אין בהם בטחון מוחלט.
לכן, סופיה בירמן לא מתחייבת שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להכשיל אמצעים אלו,להיכנס ולעשות שימוש במידע לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.